ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki Naboru 6/2018 - Operacje inne - budowa, modernizacja, wyposażanie placów zabaw

.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 6/2018 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie placów zabaw przeprowadzonego w terminie od 26 marca 2018 roku do 18 kwietnia 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wnioski. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 8 maja 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:


Kolejność na liście ocenionych operacji
wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawia się następująco

Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy

Numer nadany wnioskowi

Numer ewidencyjny ARiMR

Kwota wnioskowanego wsparcia w złotych

Data wpływu

Godzina wpływu

Liczba punktów uzyskanych przez operację w procesie oceny

Intensywność pomocy w %

Kwota wsparcia w złotych

Operacja mieści się w limicie TAK/NIE

1 gmina Słomniki Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Słomniki 1/K/6/2018 063253074 127260,00 18.04.2018 14:00 29 63,63 127260,00 TAK

2

gmina Iwanowice

Budowa i rozbudowa placów zabaw w Gminie Iwanowice

2/K/6/2018 063609601 63630,00 18.04.2018 14:20 28 63,63 63630,00

TAK

Kategoria: