ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zasady konkurencyjności

.

ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
PRZY UBIEGANIU SIĘ O ŚRODKI Z PROW 2014-2020

W celu zapewnienia Wnioskodawcy/ Beneficjentowi PROW 2014 – 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia pod adresem:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Portal Ogłoszeń ARiMR, na którym Wnioskodawca/Beneficjent działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020, jest zobowiązany do zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie usługi lub zakup maszyn, urządzeń, czy innych towarów niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Od dnia 18 marca 2017 r. zamieszczenie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest jedynym sposobem pozyskania wykonawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, został zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Dnia 10 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił, a 1 lutego 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została ogłoszona w dniu 6 lutego 2018 r. w Dz. U. poz. 311. Ustawa ta zmienia m.in. przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020(Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), zwanej dalej „ustawą PROW 2014-2020”, dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Zmiany obowiązujące od 21 lutego 2018 roku:

 • Zwiększenie progu, od jakiego obowiązują zasady konkurencyjności z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro.
 • Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy pzp według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy pzp obowiązującego w dniu ustalenia wartości tego zadania.

poza tym:

 • umożliwienie podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom PROW 2014–2020 ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • doprecyzowanie zależności pomiędzy przepisami o konkurencyjności a przepisami o zamówieniach publicznych poprzez wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego,
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – regulacja analogiczna jak obowiązująca w przepisach o zamówieniach publicznych - nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowofinansowym nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty - w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania,
 • rozszerzenie zakresu delegacji do wydania rozporządzenia, określonej w art. 43a ust. 6 ustawy PROW 2014–2020, o warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

Należy zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.

 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert (dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (wykaz ofert),
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).

Pełna treść informacji dostępna jest w załączniku.

Należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, które stanowią, że przepisy ustawy PROW 2014-2020 w brzmieniu nadanym zmienioną ustawą stosuje się w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjenta, którzy nie są obowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych a mimo to do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych zastosowali tryb przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, o których mowa w przepisach o zamówieniach publicznych.

Instrukcje i wzory dostępne są pod adresem
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#wzoryDokumentow

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zmienione_zasady_w_zakresie_trybu_konkurencyjnego-09.02.2018.pdf)Zmiany w zasadach konkurencyjności66 kB800 Pobieranie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Kategoria: