ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Lokalna Strategia Rozwoju

.

"Leader" jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe itp., a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego. 

-----

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ - LSR
(pobierz plik .pdf - wersja aktualna - maj 2023)

Poprzednie wersje:

-----

Struktura i treść LSR (na podstawie projektu rozporządzenia) obejmuje:

 1. Charakterystyka LGD
 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności:
 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.
 5. Określenie misji LGD.
 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR.
 7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.
 8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.
 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji (wybranych projektów) z LSR i wyboru operacji przez LGD oraz kryteriów, na podstawie których jest oceniania zgodności operacji z LSR, a także procedury zmiany tych kryteriów.
 10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji.
 11. Opis procesu przygotowania LSR
 12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji strategii.
 13. Zasady i sposób dokonania oceny (ewaluacji) własnej.
 14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR.
 15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów na obszarze objętym LSR.
 16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich.
 17. Informacja o załącznikach.

Dodatkowo do pobrania:

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Kategoria: