ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Cele i przedsięwzięcia

.

Realizacja dotychczasowych działań Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru, miała wpływ na aktywizację społeczną oraz rozwój gospodarczy. Pozwoliła mieszkańcom na pełniejsze utożsamienie się z terem. Działania Stowarzyszenia przyczyniły się również do wykreowania nowych lokalnych leaderów, którzy dostrzegli potrzebę działania na rzecz swoich małych ojczyzn. Wszystkie działania były podejmowane dla społeczeństwa Jurajskiej Krainy i przy jego aktywnym udziale, zgodnie ze zgłaszanymi podczas konsultacji społecznych potrzebami oraz propozycjami. Pozwoliło to na opracowanie „Lokalnej Strategii Rozwoju” będącej odpowiedzią na oczekiwania naszych mieszkańców.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, LGD „Jurajska Kraina” będzie wspierać operacje ukierunkowane na:

  1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
  2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości.
  3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
  4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów;
  5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
  6. rozwój produktów lokalnych,
  7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
  8. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

cel1

 

cel2

 

cel3 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Kategoria: