ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Projekty grantowe - podstawowe informacje

.

Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. Projekty grantowe uregulowane zostały przepisami prawa dotyczącymi zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020. (Art. 35 Dz.U. 2015 poz. 1146). Zgodnie z zapisami w/w ustawy w ramach programów operacyjnych mogą być realizowane projekty grantowe.

Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego (LGD) w ramach realizacji projektu grantowego.Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Beneficjenci:

 1. Beneficjent projektu grantowego – Lokalna Grupa Działania
 2. Beneficjent ostateczny projektu grantowego – grantobiorca

Grantobiorcami mogą być:

 1. osoby fizyczne
 2. osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe
 3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną
 4. sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np. KGW reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną (limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę i nie pomniejsza limitu podmiotu reprezentującego).

Grantobiorca co do zasady musi spełniać warunki przyznania pomocy określone w rozporządzeniu w odniesieniu do podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy.

Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.

Intensywność pomocy:

 1. jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych,
 2. wysokość grantu w ramach projektu grantowego wynosi od 5 tys. złotych do 40 tys. złotych,
 3. wartość zadania (koszty realizacji zadania ogółem) nie może być wyższa niż 50 000,00 zł,
 4. limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD nie może przekroczyć 100 tys. złotych,
 5. suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty ogółem środków  wnioskowanych na projekt grantowy,
 6. intensywność pomocy wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta, zaś dla jednostki sektora finansów publicznych kształtuje się na poziomie do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Warunki przyznania pomocy w odniesieniu do LGD:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
 5. w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań (przyznanie dwóch grantów).

Dodatkowe warunki przyznania pomocy w odniesieniu do grantobiorcy:

 1. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będących własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością,
 2. podmiot ten wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów, zasoby, kwalifikacje i wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji,
 3. nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Zakres pomocy:

 1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 2. zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 3. budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 4. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Pomoc przyznawana jest na zakresy określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z wyłączeniem:

 1. podejmowania działalności gospodarczej,
 2. tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
 3. rozwijania działalności gospodarczej,
 4. a także podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w w/w zakresie.

Koszty kwalifikowalne:

 1. ogólne (od dnia 1 stycznia 2014 r.),
 2. zakup robót budowlanych lub usług,
 3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego- również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty,
 6. zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatek od towarów i usług (VAT),z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.
 9. koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;
 10. koszty ogólne są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne.
 11. do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustalanej jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.
 12. do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
 13. w przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych 

Powyższe operacje wpisują się w następujące cele określone w LSR:

Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej
Przedsięwzięcie 2.1.1 Infrastruktura społeczna, turystyczna, rekreacyjna i przestrzeń publiczna w Jurajskiej Krainie

Cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału LGD dla rozwoju obszaru promocji
Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i promocja atrakcji turystycznych i rekreacyjnych Jurajskiej Krainy

Cel szczegółowy 2.3 Promocja produktu lokalnego
Przedsięwzięcie 2.3.1 Produkty lokalne i tradycyjne Jurajskiej Krainy

Cel szczegółowy 2.4 Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego
Przedsięwzięcie 2.4.1 Dziedzictwo historyczne i kulturalne Jurajskiej Krainy

Przedsięwzięcie

 Nazwa grantu

Wartość końcowa na 2023 rok

2.1.1

Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyposażonych placów zabaw

11

2.1.1

Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyposażonych obiektów rekreacyjnych

15

2.1.1

Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyposażonych miejsc aktywnego wypoczynku

5

2.1.1

Liczba utworzonych obiektów małej infrastruktury turystycznej

4

2.1.1

Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyposażonych świetlic wiejskich

10

2.2.1

Liczba utworzonych miejsc pełniących funkcję informacji turystycznej

1

2.2.1

Liczba utworzonych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych

2

2.2.1

Liczba publikacji promujących obszar

1

2.3.1

Liczba wydarzeń promujących lokalne produkty

1

2.3.1

Liczba zorganizowanych imprez promujących lokalne produkty

2

2.4.1

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

3

2.4.1

Liczba zorganizowanych wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne

2

2.4.1

Liczba wydanych monografii

2


Jeżeli jesteś zainteresowany(a) pozyskaniem w/w środków przeczytaj również informacje zawarte w zakładce PROW 2014-2020, a w szczególności:

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Kategoria: