ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Plan Komunikacji

.

Celem prowadzenia działań komunikacyjnych jest zapewnienie jak najszerszego udziału społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR i stworzenia warunków uczestnictwa każdej osobie. Skuteczne i pełne zaangażowanie lokalnej społeczności we wdrażanie LSR wymaga zapewnienia odpowiednio dostosowanej do potrzeb komunikacji. Służy temu Plan Komunikacji będący załącznikiem do niniejszej Strategii. Plan ten określa główne cele działań komunikacyjnych, odpowiednie środki przekazu, a także identyfikuje grupy docelowe.

-----

AKTUALNY PLAN KOMUNIKACJI 2023
pobierz plik .pdf - wersja z dn. 22.12.2022

Poprzednie wersje dla 2023 roku:

Poprzednie wersje dla 2022 roku:

Poprzednie wersje dla 2021 roku:

Poprzednie wersje dla 2020 roku:

Poprzednie wersje dla 2019 roku:

Poprzednie wersje dla 2018 roku:

Poprzednie wersje dla 2017 roku:

-----

Cele planu komunikacji:

 1. Podniesienie świadomości społecznej na temat działalności Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina oraz realizowanego przez LGD Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działania LEADER.
 2. Upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków pochodzących z działania LEADER w ramach PROW 2014-2020.
 3. Stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji wraz z informacją zwrotną pomiędzy odbiorcami informacji a LGD. Stworzenie warunków do wymiany poglądów w oparciu o informację docierającą do mieszkańców na temat działalności w ramach LEADER w ramach PROW 2014-2020.
 4. Prowadzenie działań promujących Stowarzyszenie na zewnątrz, zachęcających do korzystania z oferty, które powstała w dużej mierze dzięki działaniom LEADER.

Cele określone w Planie będą realizowane za pomocą działań komunikacyjnych. LGD planuje zestaw różnorodnych środków i narzędzi komunikacyjnych, dopasowanych do specyficznych potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup docelowych (w tym grup defaworyzowanych). Zaplanowane działania powinny pozwolić na osiągnięcie celów i wskaźników realizacji planu komunikacji, które zostały szczegółowo określone w załączniku nr 5 do LSR.

Narzędzia komunikacyjne:

 1. Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem portali internetowych – prowadzone działania będą skierowane do ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych beneficjentów.
 2. Aktualizacja strony internetowej – strona internetowa skierowana będzie do wszystkich zainteresowanych informacją na temat możliwości pozyskania środków, rodzaju projektów oraz dostępnego wsparcia.
 3. Kontakt telefoniczny– umożliwi obustronną komunikację pomiędzy biurem LGD a grupami docelowymi i defaworyzowanymi.
 4. Artykuły w prasie – artykuły w prasie ogólnodostępnej kolportowanej na obszarze LSR będzie docierać do osób, do których nie będzie można dotrzeć wyżej wymienionymi kanałami komunikacji.
 5. Organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań informacyjno-promocyjnych, seminariów, szkoleń – w celu zaprezentowania możliwości pozyskiwania funduszy oraz przybliżenia zasad prawidłowego wypełniania wniosków organizowane będą szkolenia dla zainteresowanych beneficjentów.
 6. Opracowywanie, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych i szkoleniowych z uwzględnieniem bieżących potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów i grup docelowych.
 7. Organizowanie lub udział w wydarzeniach i imprezach skierowanych do poszczególnych grup defaworyzowanych.
 8. Organizowanie lub udział LGD lub mieszkańców w imprezach masowych, targach lub imprezach wystawienniczych dotyczących tematyki związanej z obszarami wiejskimi
 9. Zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych w tym bannerów, roll-upów, broszur, wizytówek, drobnych gadżetów promocyjnych.
 10. Organizacja konkursów mających na celu wyłonienia i promowania najlepszych praktyk i zasobów obszaru LSR.
 11. Stała ekspozycja oraz bieżące informowanie o programie PROW o działalności LGD w siedzibie biura LGD.
 12. Zakup sprzętu, materiałów biurowych oraz posługiwanie się w korespondencji papierem firmowym.
 13. Tablice informacyjne.

Założone cele, wdrażane działania komunikacyjne i stosowane kanały przekazu mają zapewnić konkretne efekty i rezultaty, będą to:

 1. Świadomość istniejących możliwości w zakresie wdrażania strategii
 2. Większa ilość osób korzystająca z doradztwa świadczonego prze LGD
 3. Większa rozpoznawalność i pozytywny wizerunek LGD jako jednostki wdrażającej LSR
 4. Większa liczba i wyższa jakość operacji zgłaszanych do dofinansowania
 5. Większa ilość wdrożonych przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości
 6. Prawidłowa realizacja zadań, które zostały wybrane do finansowania

Aby zapewnić jak najszerszy udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR zidentyfikowano konkretne grupy docelowe, do których zostaną skierowane odpowiednio do potrzeb dobrane działania komunikacyjne i środki przekazu. Grupy docelowe, do których kierowane będą poszczególne działania komunikacyjne wynikają z LSR i zapisanych tam celów ogólnych i szczegółowych. Grupę docelową można zatem podzielić na trzy podstawowe poziomy:

 1. Beneficjenci/ projektodawcy (faktyczni i potencjalni)
 2. Uczestnicy operacji
 3. Odbiorcy rezultatów

 

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Kategoria: