ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o naborze 1/2022/G - GRANT - Obiekty rekreacji

.

Data ogłoszenia 23 sierpnia 2022 roku

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 1/2022/G – Powierzenie grantów
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez
budowę, modernizację, wyposażanie obiektów rekreacyjnych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 07.09.2022 r. do 28.09.2022 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 20 000,00 euro
(przy indykatywnym kursie po 4,00 zł -  80 000,00 zł).

Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 40 000,00 zł
Wartość zadania (koszty realizacji zadania ogółem) nie może być wyższa niż 50 000,00 zł

Intensywność pomocy w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych.
(w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63%)

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w formie:

 • jeden egzemplarz wniosku z załącznikami w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z  ogłoszeniem o naborze,
 • jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD).

Zakres tematyczny operacji:

Cel Ogólny 2

Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.4

Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej.

Przedsięwzięcie 2.4.1

Infrastruktura społeczna, turystyczna, rekreacyjna i przestrzeń publiczna w Jurajskiej Krainie

Wskaźnik produktu:

Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyposażonych obiektów rekreacyjnych. Wartość docelowa wskaźnika w ramach ogłoszonego naboru minimum 2 sztuki.

Wskaźnik rezultatu:

Właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru – W.2.1 Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego

Zadanie planowane

 do realizacji:

W ramach projektu konkursowego planuje się budowę, modernizację, wyposażanie obiektów rekreacyjnych

 

Zakres tematyczny jest zgodny z  §2 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1570, z późn. zm.).

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR,
 • Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z programem, tzn. z PROW na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia i formą

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

Finansowanie wyprzedzające:

Wnioskodawca w ramach naboru może starać się o finansowanie wyprzedzające w wysokości nie większej niż 36,37% wnioskowanej wysokości pomocy (udział krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW).

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 15 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 40 punktów.

 

Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje liczba punktów uzyskanych w wynikach oceny według kryteriów wskazanych jako premiujące. Gdy nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności zadań, tzn. gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów w kryteriach wskazanych jako premiujące, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku.

 

Dokumentacja:

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina  www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych, w tym potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru:

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników (Wersja wniosku v2/18), w szczególności:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.
 2. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 • Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
 • Informacja dodatkowa składana do wniosku o powierzenie grantu
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane do wniosku o powierzenie grantu.

Dodatkowe informacje

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 15:00

Uwagi usprawniające złożenie wniosku:

 • Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „-”, a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość „0,00”.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej).
 • Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
 • Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Wykaz załączników”. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

INFORMACJE POMOCNICZE DO GRANTÓW - PODSTAWA PRAWNA

Kategoria: