ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Pracownicy Biura LGD

.

ico man

DYREKTOR BIURA LGD - PIOTR FOSZCZ

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Zarządu,
 • realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 • prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 • współpraca z organami Stowarzyszenia w zakresie realizacji LSR,
 • redagowanie wewnętrznych materiałów informacyjnych,
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu, Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 • opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
 • obsługa Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia, prowadzenie dokumentacji organów Stowarzyszenia, sporządzanie odpisów uchwał organów Stowarzyszenia,
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • nadzór nad pozostałymi pracownikami Biura poprzez planowanie, organizowanie oraz koordynowanie ich pracy,
 • nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura,
 • nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
 • nadzór nad obsługą wniosków i nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
 • opracowywanie planów pracy, szkoleń i budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, nadzór nad prawidłowością sporządzania innych sprawozdań,
 • nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem LSR,
 • nadzór nad prowadzeniem korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 • koordynacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z obszarem działania Stowarzyszenia,
 • współpraca z przedstawicielami mediów,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
 • udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność,
 • prace nad przygotowaniem dokumentu uwzględniające włączenie lokalnej społeczności,
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju
 • prace nad przygotowaniem dokumentu uwzględniające włączenie lokalnej społeczności.

 ico woman

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI I PROJEKTÓW - EWELINA WILK

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji organów stowarzyszenia.
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację operacji w ramach Wdrażania LSR.
 • zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji stowarzyszenia.
 • wdrażanie zapisów planu komunikacji oraz udzielanie informacji beneficjentom na temat wdrażanych działań stowarzyszenia.
 • zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami tworzenie projektów dokumentów związanych z realizacją umowy dot. Funkcjonowania LGD.
 • realizacja działań z zakresu animacji społeczności lokalnej oraz współpracy z grupami społecznymi z terenu LGD Jurajska Kraina.
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR obszaru LGD w tym obsługa administracyjna Rady LGD.
 • przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji dotyczących działań realizowanych przez LGD w ramach Inicjatywy LEADER, w tym działań związanych z wdrażaniem LSR.
 • monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR.
 • przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie LSR.
 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach działania Wdrażanie LSR.
 • prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników Biura i konsultantów.
 • realizacja przedsięwzięć określonych w LSR.
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia.
 • przygotowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych z konsultantami oraz potencjalnymi wnioskodawcami po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura.
 • przygotowywanie korespondencji i przedkładanie jej do akceptacji Dyrektorowi Biura, podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Dyrektora Biura.
 • prowadzenie prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność
 • gromadzenie danych sprawozdawczych.
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.
 • prowadzenie działań animacyjnych, monitorujących i ewaluacyjnych.

 ico woman

SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I PROMOCJI - ALEKSANDRA MIKUŁA

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i realizowanie działań z zakresu animacji społeczności lokalnej oraz współpracy z grupami społecznymi z terenu LGD Jurajska Kraina, służących aktywizacji społeczności lokalnej.
 • przygotowanie i realizowanie zadań związanych z promocją działalności stowarzyszenia.
 • współdziałanie z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami działalności stowarzyszenia.
 • wdrażanie zapisów planu komunikacji.
 • przygotowanie projektów umów, rozliczanie, monitoring oraz prowadzenie działań kontrolnych w stosunku do grantobiorców.
 • przygotowywanie i złożenie wniosków w zakresie działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.
 • przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem i działalnością LGD oraz realizacją LSR oraz przygotowywanie udziału LGD w spotkaniach, targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno - kulturalnych i innych wydarzeniach mających na celu promocję LGD.
 • obsługa fotograficzna spotkań, narad, konferencji, targów oraz innych imprez organizowanych przez LGD.
 • redagowanie oraz aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia.
 • przeprowadzenie, koordynacja i rozliczenie działań aktywizujących realizowanych w ramach partnerstw.
 • prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową.
 • wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD.
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biura, wynikających z bieżących działań Biura.
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • prowadzenie działań animacyjnych, monitorujących i ewaluacyjnych.

 

 

Kategoria: