ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Obszar działania

.

Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” powstała dzięki aktywności, zaangażowaniu i dojrzałości społecznej grupy osób, pragnących zaangażować się w rozwój obszaru, który zamieszkują. Wspólne dziedzictwo i losy dziejowe stworzyły w mieszkańcach tego obszaru poczucie tożsamości kulturowej: wspólnoty doświadczeń i zbieżnych wartości, które dają największe szanse na integrację i wspólne działanie na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców. 

obszardzialania mapa

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Jurajska Kraina obejmuje 5 gmin wchodzących w skład Powiatu Krakowskiego województwa małopolskiego o łącznej powierzchni 380,42 km2 (38 042 ha). Liczba ludności objęta LSR wynosi 49 469 osób (stan na 2013 r.).

Nazwa gminy

Liczba ludności

Powierzchnia w km2

Gmina Iwanowice

8 837

71,09

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

10 743

68,14

Gmina Skała

10 354

74,83

Gmina Słomniki

13 730

112,98

Gmina Sułoszowa

5 805

53,38

 Razem

49 469

380,42

 

SPÓJNOŚĆ OBSZARU

Spójność przestrzenna obszaru objętego LSR jest zachowana, gdyż gminy będące członkami LGD graniczą ze sobą i są położone w bezpośrednim sąsiedztwie. Cały obszar jest spójny w kontekście geograficznym. Przedmiotowy obszar położony jest bardzo blisko Krakowa, stosunkowo niewielka odległość dzieli go także od miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Częstochowy i Kielc (do około 100 km). Bliskość Krakowa powoduje, że obszar położony jest w strefie jego oddziaływania. Relatywnie niewielkie odległości do innych, ważnych w skali całego kraju miast, są natomiast szansą na przyciągnięcie ich mieszkańców do odwiedzenia obszaru w czasie wypoczynku weekendowego lub urlopowego, czemu sprzyja rozwój turystyki weekendowej, zjawisko masowych wyjazdów w tzw. długie weekendy oraz wykorzystywanie krótkich urlopów wypoczynkowych kilka razy do roku zamiast jednego długiego. Tutaj warto dodać, że bliskość Krakowa może mieć pozytywny wpływ na rozwój turystyki obszaru nie tylko dzięki temu, że jego mieszkańcy wybierają obszar LGD jako cel wycieczek weekendowych, lecz także dlatego, że coraz częściej turyści odwiedzający miasto szukają także ciekawych miejsc poza nim, szczególnie posiadających wysokie walory środowiska naturalnego. Wśród tego typu turystów bardzo popularna jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Odpowiednia promocja obszaru LGD, szczególnie tych mniej znanych gmin, może pomóc w przyciągnięciu wielu odwiedzających, którzy chcą połączyć zwiedzanie Krakowa z wycieczką po jego atrakcyjnych okolicach.

Obszar działania LGD „Jurajska Kraina” jest to obszar należący do najatrakcyjniejszych zakątków regionu. Cechuje się on bardzo interesującą rzeźbą terenu, z charakterystycznymi, przybierającymi często fantazyjne kształty skałami wapiennymi - ostańcami, przecinającymi wzniesienia krasowymi dolinami rzecznymi oraz znanymi w całym kraju jaskiniami (Jaskinia Łokietka, Jaskinia Ciemna). Fauna i flora obszaru zachowują dużą różnorodność. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego występuje wiele gatunków roślin i zwierząt niespotykanych w innych częściach kraju bądź zagrożonych wymarciem i objętych prawną ochroną (łącznie 84 gatunki roślin i 218 gatunków zwierząt prawnie chronionych). Do najważniejszych gatunków roślin chronionych zaliczamy: różę alpejską, brzozę ojcowską, kruszczyka błotnego i rdzawoczerwonego, gnidosza rozesłanego, goryczuszkę orzęsioną, kosatkę kielichową, listerę jajowatą, rokietnika zwyczajnego, skrzyp olbrzymi, zerwę kulistą. Z ważniejszych przedstawicieli fauny obszaru należy wymienić: sarnę, zająca szaraka, dzika, lisa, kunę leśną, tchórza, gronostaja, bobra, borsuka, orzesznicę, piżmaka. Stwierdzono występowanie 120 gatunków ptaków, w tym 94 lęgowe, m in. są to: bocian czarny, pluszcz, zimorodek, puszczyk, jastrząb, sowa uszata, dzięcioł czarny, dzięcioł zielony, dzięcioł zielonosiwy, dzikie gołębie; gołąb grzywacz i turkawka, mysikrólik. Niezwykle cenne przyrodniczo są doliny rzek obszaru, m.in. Prądnika, wchodzącej w skład Ojcowskiego Parku Narodowego, Dłubni, wokół której utworzono Dłubniański Park Krajobrazowy, należący do zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, a także Szreniawy oraz stawy w Januszowicach (gmina Słomniki), jako tereny rekreacji, atrakcyjne szczególnie dla wędkarzy.


 mapka LGD

 

 

Kategoria: