ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Historia Stowarzyszenia

.

Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” została utworzona dzięki zaangażowaniu grupy osób pragnących przyczynić się do rozwoju obszaru, który zamieszkują. LGD działa w formie partnerstwa trójsektorowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Pierwsze spotkania i rozmowy w sprawie powołania Lokalnej Grupy Działania miały miejsce w lipcu 2007 roku w Skale. Tematyka Leadera została zaprezentowana przez pana Krzysztofa Kozendrę. Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się 29 sierpnia tego samego roku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele czterech gmin założycielskich: Iwanowic, Skały, Słomnik i Sułoszowej. Członkowie Rady Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostali wybrani podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 13 września 2008 roku. Lista obecności z tego dnia zawierała następujące nazwiska: Biczysko Alicja, Buczek Dorota, Chwastek Michał, Dziuba-Boczkowska Marzanna, Glanowski Mirosław, Gorajczyk Stanisław, Gorajczyk Witold, Jakubek Przemysław, Jakubek Robert, Janik Andrea, Knafel Paweł, Kopcińska-Kapusta Marzena, Kozendra Krzysztof, Łakomy Zofia, Misztal Zofia, Misztal Stanisław, Nawieśniak Jan, Pełka Zbigniew,. Piekara Marek, Przydział Stanisław, Przywora Bogusław, Tomaszek Zbigniew, Tomczyk Zbigniew. Podczas tego spotkania zostało przyjętych pięciu nowych członków do Stowarzyszenia. Byli nimi: jedna osoba fizyczna – przedsiębiorca Marek Piekara, reprezentujący sektor gospodarczy oraz 4 gminy założycielskie (gmina Iwanowice – wójt Zbigniew Tomaszek, gmina Skała – burmistrz Robert Jakubek, gmina Słomniki – burmistrz Paweł Knafel, gmina Sułoszowa – wójt Stanisław Gorajczyk). Na spotkaniu został powołany również Zarząd LGD.

Skład Zarządu:
1. Przemysław Jakubek – Prezes,
2. Michał Chwastek – Wiceprezes,
3. Witold Gorajczyk – Skarbnik,
4. Jan Nawieśniak – Członek Zarządu,
5. Dorota Buczek – Członek Zarządu,
6. Alicja Biczysko – Członek Zarządu.

Wśród członków Rady Stowarzyszenia znaleźli się:
1. Robert Jakubek – Przewodniczący Rady,
2. Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady,
3. Zbigniew Tomaszek – Członek Rady,
4. Stanisław Gorajczyk – Członek Rady,
5. Zbigniew Pełka – Członek Rady,
6. Marzanna Dziuba-Boczkowska – Członek Rady,
7. Bogusław Przywora – Członek Rady,
8. Stanisław Misztal – Członek Rady.

Została także powołana Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Marek Piekara – Przewodniczący Komisji,
2. Mirosław Glanowski – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Zbigniew Tomczyk – Członek Komisji.

W trakcie spotkania ustalono również wysokość składki członkowskiej. Członkowie zostali poinformowani o regulaminie władz, działaniach LGD, pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju oraz planie pracy Stowarzyszenia. 7 stycznia 2009 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło uchwały w sprawach: zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminu Rady, wstąpienia do Małopolskiej Sieci LGD.

historia walnezebrania

11 lutego na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwałę o powołaniu Biura LGD. 10 września tego samego roku przyjęto nowego członka – Wiesława Woźniaka, reprezentującego sektor społeczny (edukację). Ogłoszono również konkurs na pracowników Biura LGD. 18 listopada Zarząd podjął uchwałę w sprawie podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD na 2009 rok. 8 grudnia na stanowisko asystentki Dyrektora przyjęta została Ewelina Wilk. 19 grudnia podczas posiedzenia Zarządu ogłoszono otwarty konkurs na stanowisko Dyrektora Biura LGD, po uprzedniej rezygnacji poprzedniego kandydata. W grudniu odbyły się także pierwsze szkolenia członków Stowarzyszenia w każdej gminie.

29 stycznia 2010 roku Komisja Rekrutacyjna zweryfikowała jedyną kandydaturę pana Piotra Foszcza na stanowisko Dyrektora Biura LGD. Piotr Foszcz uchwałą Zarządu objął stanowisko Dyrektora Biura LGD i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 20 lutego 2010 roku, przyjęto rezygnację Przemysława Jakubka z funkcji Prezesa Zarządu oraz członka Stowarzyszenia. Ponadto przyjętych zostało dwóch nowych członków: Katarzyna Bernaś reprezentująca sektor społeczny – administrację samorządową i organizacje pozarządowe oraz Barbara Katarzyńska z sektora społecznego – organizacje pozarządowe. W ramach wyborów uzupełniających do Zarządu wybrana została Katarzyna Bernaś.

Wówczas skład Zarządu LGD ukształtował się następująco:
1. Dorota Buczek– Prezes,
2. Michał Chwastek – Wiceprezes,
3. Witold Gorajczyk – Skarbnik,
4. Jan Nawieśniak – Członek Zarządu,
5. Katarzyna Bernaś – Członek Zarządu,
6. Alicja Biczysko – Członek Zarządu.

Podczas zebrania został ogłoszony nabór wniosków do projektów: „Odnowa i Rozwój Wsi” oraz „Małe Projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na początku września 2010 roku odbył się wybór nowych władz na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. W Zarządzie nastąpiła zmiana jednej osoby.Panią Alicję Biczysko zastąpiła pani Marzena Kopcińska- Kapusta. Skarbnikiem Zarządu została pani Katarzyna Bernaś. Skład Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej pozostał niezmieniony.

22 stycznia 2011 roku do Stowarzyszenia przyjęto nowego członka – Piotra Ciszewskiego, reprezentującego sektor społeczny (edukacja, organizacje pozarządowe). Po wyborach samorządowych pojawiła się konieczność zmiany składu Rady Stowarzyszenia. Burmistrz Miasta i Gminy Skała Robert Jakubek przekazał swoją funkcję nowemu burmistrzowi – Tadeuszowi Durłakowi. Natomiast wójt gminy Iwanowice Zbigniew Tomaszek przekazał stanowisko Zbigniewowi Grzybowi. W związku z tym skład Rady Stowarzyszenia ukształtował się następująco:

1. Tadeusz Durłak – Przewodniczący,
2. Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący,
3. Zbigniew Grzyb – Członek Rady,
4. Stanisław Gorajczyk – Członek Rady,
5. Zbigniew Pełka – Członek Rady,
6. Marzanna Dziuba-Boczkowska – Członek Rady,
7. Bogusław Przywora – Członek Rady,
8. Stanisław Misztal – Członek Rady.

14 października 2011 roku na posiedzeniu Zarządu LGD uruchomiono nabór wniosków do działań: „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”, w ramach PROW na lata 2007-2013.

10 grudnia 2011 roku rozpoczęły się negocjacje w sprawie przyłączenia gminy Jerzmanowice-Przeginia do LGD „Jurajska Kraina”. W maju 2012 roku przyjęto 4 nowych członków. Były to 2 osoby fizyczne: Izabela Jędrzejek i Karol Papisz, reprezentujący sektor społeczny (organizacje pozarządowe) oraz Piotr Ferdek z sektora gospodarczego (przedsiębiorca). Czwartym członkiem była osoba prawna – gmina Jerzmanowice-Przeginia na czele z wójtem Adamem Piaśnikiem. 24 maja rezygnację z członkostwa w LGD złożyły Zofia Łakomy oraz Andrea Janik. Na ich miejsce przyjęto Mariusza Mazura (sektor społeczny – organizacje pozarządowe) i Zbigniewa Synowca (sektor publiczny – organizacje pozarządowe). 

17 października 2012 roku odbyły się wybory. Przyjęto 5 nowych członków do Stowarzyszenia. Byli nimi: Tadeusz Boroń – reprezentujący sektor społeczny – administracja samorządowa, Edward Stopiński – reprezentujący sektor społeczny – administracja samorządowa, Piotr Foszcz – reprezentujący sektor gospodarczy – przedsiębiorca, Jacek Regucki reprezentujący sektor społeczny – edukacja, Witold Chochoł – reprezentujący sektor gospodarczy.

W wyniku wyborów skład Zarządu LGD ukształtował się następująco:
1. Dorota Buczek – Prezes,
2. Michał Chwastek – Wiceprezes,
3. Piotr Foszcz – Skarbnik,
4. Jacek Regucki – Członek Zarządu,
5. Jan Nawieśniak – Członek Zarządu,
6. Witold Gorajczyk – Członek Zarządu,
7. Izabela Jędrzejek – Członek Zarządu,
8. Tadeusz Boroń – Członek Zarządu.

Członkami Rady Stowarzyszenia zostali:
1. Tadeusz Durłak – Przewodniczący,
2. Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący,
3. Marzanna Dziuba-Boczkowska – Członek Rady,
4. Zbigniew Grzyb – Członek Rady,
5. Stanisław Gorajczyk – Członek Rady,
6. Zbigniew Pełka – Członek Rady,
7. Bogusław Przywora – Członek Rady,
8. Stanisław Misztal – Członek Rady.

Skład Komisji Rewizyjnej zwiększył się do pięciu osób i wyglądał następująco:
1. Marek Piekara – Przewodniczący Komisji,
2. Mirosław Glanowski – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Zbigniew Tomczyk – Członek Komisji,
4. Zbigniew Synowiec – Członek Komisji Komisji,
5. Piotr Ciszewski – Członek Komisji.

W październiku 2012 roku podjęte zostały rozmowy w sprawie projektu współpracy pn. „Nordic Walking Park Na Jurze”, który miałby być realizowany z sąsiednim LGD „Zdrój” z Krzeszowic. 12 stycznia 2013 roku do Stowarzyszenia został przyjęty nowy członek. Był nim Tadeusz Nabagło z sektora społecznego (administracja samorządowa).

Obecnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” liczy 39 członków - Członkowie Stowarzyszenia

Kategoria: