ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o naborze 1/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej

.

Data ogłoszenia 05-08-2019

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 1/2019

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 09-09-2019 do 30-09-2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023.

Cel Ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR,
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z programem, tzn. z PROW na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia i formą wsparcia

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 32 punktów.

WAŻNA UWAGA

Z dniem 02-09-2019 prostujemy pomyłkę pisarską i stosowny akapit otrzymuje prawidłowe brzmienie:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 44 punktów.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina – www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 850 000,00 zł.

Wielkość wsparcia na  operację:

 • wysokość kwoty pomocy - 50 000,00 zł,
 • intensywność pomocy - 100 %. 

Uwaga

Dla tego naboru nie mają zastosowania zapisy określone w zakresie VII. Ocena i Wybór Operacji,
 Część VII.1 - Ustalanie kwoty wsparcia lub wysokości premii, punkty VII.7.10 i VII.7.11
Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne). Oznacza to, że dla niniejszego naboru nie przewiduje się obniżenia poziomu wsparcia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 • Biznesplan wraz z załącznikiem – Narzędzie Pomocnicze BP v_3z.
 • Opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Informacje dodatkowe.

Wszystkie dokumenty składane są w dwóch egzemplarzach, dodatkowo Formularz wniosku oraz Biznes Plan wraz ze wskazanym załącznikiem należy dołączyć w wersji elektronicznej.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 15:00

Dodatkowe informacje

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE NR 1-2019 Premia.docx)OGŁOSZENIE NR 1-2019 Premia.docx244 kB216 Pobieranie
Pobierz plik (OGŁOSZENIE NR 1-2019 Premia.pdf)OGŁOSZENIE NR 1-2019 Premia.pdf596 kB245 Pobieranie
Pobierz plik (BP_P_3z.docx)BP_P_3z.docx101 kB185 Pobieranie
Pobierz plik (BP_P_3z.pdf)BP_P_3z.pdf856 kB180 Pobieranie
Pobierz plik (BP_premie_3z.xlsx)BP_premie_3z.xlsx29 kB183 Pobieranie
Pobierz plik (formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx)formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx83 kB255 Pobieranie
Pobierz plik (INFORMACJA-DODATKOWA.docx)INFORMACJA-DODATKOWA.docx243 kB183 Pobieranie
Pobierz plik (INFORMACJA-DODATKOWA.pdf)INFORMACJA-DODATKOWA.pdf175 kB195 Pobieranie
Pobierz plik (IPbiznesplan_3z.pdf)IPbiznesplan_3z.pdf1056 kB312 Pobieranie
Pobierz plik (IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf)IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf816 kB251 Pobieranie
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.docx)OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.docx243 kB176 Pobieranie
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.pdf)OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.pdf158 kB171 Pobieranie
Pobierz plik (Podejmowanie - opis_operacji.docx)Podejmowanie - opis_operacji.docx246 kB268 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_P_3z.pdf)WoPP_19.2_P_3z.pdf834 kB182 Pobieranie
Pobierz plik (Umowa.rar)Umowa.rar1654 kB204 Pobieranie
Pobierz plik (LSR_Jurajska_Kraina_28-05-2019.pdf)LSR_Jurajska_Kraina_28-05-2019.pdf1685 kB352 Pobieranie
Pobierz plik (Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej.pdf)Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej.pdf176 kB198 Pobieranie
Pobierz plik (Rozporządzenie w sprawie trybu konkurencyjnego.pdf)Rozporządzenie w sprawie trybu konkurencyjnego.pdf378 kB143 Pobieranie
Pobierz plik (Rozporządzenie zmieniajace w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej.pdf)Rozporządzenie zmieniajace w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej.pdf243 kB172 Pobieranie
Pobierz plik (Ustawa o rozwoju lokalnym.pdf)Ustawa o rozwoju lokalnym.pdf443 kB184 Pobieranie
Pobierz plik (Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.pdf)Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.pdf712 kB198 Pobieranie
Pobierz plik (operacje-inne-karta-oceny-kryteria-premiujace-20171021.pdf)operacje-inne-karta-oceny-kryteria-premiujace-20171021.pdf166 kB219 Pobieranie
Pobierz plik (operacje-inne-karta-oceny-zgodnosc-LSR-20171021.pdf)operacje-inne-karta-oceny-zgodnosc-LSR-20171021.pdf172 kB200 Pobieranie
Pobierz plik (operacje-inne-procedura-20171021.pdf)operacje-inne-procedura-20171021.pdf848 kB166 Pobieranie
Pobierz plik (Zal. 1 do Procedury Operacje inne - kryteria lokalne..pdf)Zal. 1 do Procedury Operacje inne - kryteria lokalne..pdf1270 kB286 Pobieranie
Pobierz plik (załącznik-2-wytyczne-zgodnosc-z-PROW.pdf)załącznik-2-wytyczne-zgodnosc-z-PROW.pdf225 kB174 Pobieranie
Pobierz plik (ISpr_z_real_BP_P.pdf)ISpr_z_real_BP_P.pdf369 kB132 Pobieranie
Pobierz plik (IWoP_19_2_P_4z_20190530.pdf)IWoP_19_2_P_4z_20190530.pdf1239 kB240 Pobieranie
Pobierz plik (Kopia_WoP_19_2_P_4z_20190530.xlsx)Kopia_WoP_19_2_P_4z_20190530.xlsx113 kB151 Pobieranie
Pobierz plik (Spr_z__real_BP.xlsx)Spr_z__real_BP.xlsx26 kB119 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_P_4z_20190530.pdf)WoP_19_2_P_4z_20190530.pdf475 kB166 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_2_WF_20190530.xlsx)Zalacznik_2_WF_20190530.xlsx41 kB162 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_P_3z.xlsx)WoPP_19.2_P_3z.xlsx154 kB147 Pobieranie
Pobierz plik (RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx)RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx42 kB141 Pobieranie
Kategoria: