jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

W jaki sposób można skorzystać ze wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej?

 

Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli:

 

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

  1. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów
  2. w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do CEiDG albo w rejestrze przedsiębiorców w KRS i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie

Operacja zakłada:

  1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę
  2. utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

 

! Punktu 2 nie stosuje się w przypadku , gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, z tym, że pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Jaka jest wysokość wsparcia?
Poziom wsparcia: 100% (ryczałt)
Wysokość wsparcia: 50 tys. zł

 

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w 2 transzach:

  1. I transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, a wniosek o płatność pierwszej transzy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy (wypłata środków następuje niezwłocznie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, po pozytywnym rozpatrzeniu),
  2. II transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a wniosek o płatność drugiej transzy należy złożyć po zakończeniu realizacji operacji.

 

Powyższe operacje wpisują się w następujące cele określone w LSR:

  • Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD
  • Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023.,
  • Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress