jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

KONKURSY

LEADER w perspektywie PROW

 

W ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przewidziano działania, z których mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć lub rozwijać swoją działalność gospodarczą.

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina (LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem pracy nad strategią było poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków. Aby osiągnąć ten cel, niezbędnym działaniem było zaangażowanie społeczności lokalnej poprzez organizację spotkań konsultacyjnych, udostępnianie ankiet oraz organizację warsztatu strategicznego.

Na jakie operacje można otrzymać wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe można otrzymać na następujące operacje:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
 2. Rozwój przedsiębiorczości przez:
  • podejmowanie działalności gospodarczej
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi
  • rozwijanie działalności gospodarczej
  • podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w ww. zakresie
 3. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
  • w ramach krótkich łańcuchów dostaw
  • w zakresie świadczenia usług turystycznych
  • w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych
 4. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk
 5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 7. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów
 8. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Powyższe operacje wpisują się w następujące cele określone w LSR:

Cel ogólny 1.
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023.,

 Przedsięwzięcia:
1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Cel ogólny 2.
Wzrost atrakcyjności obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej
Przedsięwzięcia:

2.1.1 Infrastruktura społeczna, sportowa, turystyczno-rekreacyjna i przestrzeń publiczna w Jurajskiej Krainie

Cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału terenu LGD dla rozwoju oraz promocji obszaru

Przedsięwzięcia:
2.2.1 Tworzenie i promocja atrakcji turystycznych i rekreacyjnych Jurajskiej Krainy

Cel szczegółowy 2.3 Promocja produktu lokalnego 

Przedsięwzięcia:
2.3.1 Produkty lokalne i tradycyjne Jurajskiej Krainy

Cel szczegółowy 2.4 Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego

Przedsięwzięcia:
2.4.1 Dziedzictwo historyczne i kulturalne Jurajskiej Krainy

Cel ogólny 3.
Budowanie kapitału społecznego i wzmacnianie włączenia społecznego mieszkańców terenu LGD

Cel szczegółowy 3.1 Transfer wiedzy, aktywizacja i integracja mieszkańców terenu LGD.

Przedsięwzięcia:
3.1.1 Rozwój kompetencji mieszkańców Jurajskiej Krainy

3.1.2 Projekty współpracy Jurajskiej Krainy

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Beneficjenci projektów:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie finansowe?

Poziom wsparcia:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą
 • 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • 100 % (ryczałt) – w przypadku podmiotu podejmującego działalność gospodarczą

Które koszty są kosztami kwalifikowanymi?

Pomoc na operacje (oprócz podejmowania działalności gospodarczej) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. ogólne (nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych)
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie dotyczącym zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (nieprzekraczające 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne)
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji realizowanej w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą
 9. podatku od towarów i usług (VAT)

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 1. wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości)
 2. wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy – ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

PROJEKT GRANTOWY

Co to jest projekt grantowy?

Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

Kto może być beneficjentem projektu grantowego?

Beneficjent projektu grantowego – LGD
Beneficjent ostateczny projektu grantowego – grantobiorca, czyli podmiot wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez LGD w ramach realizacji projektu grantowego.

Grantobiorcami mogą być:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną
 • sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, np. KGW reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną

W jaki sposób można skorzystać z pomocy na projekt grantowy?

Pomoc na projekt grantowy jest przyznawana, jeżeli:

 1. wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł
 2. w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań, o których mowa w pkt 1

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie finansowe?

 • 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta
 • 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych

Kwota wsparcia

 • do 300 tys. zł na projekt grantowy
 • do 50 tys. zł – grant

 

WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W jaki sposób można skorzystać ze wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej?

Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
  • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów
  • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do CEiDG albo w rejestrze przedsiębiorców w KRS i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie
 2. operacja zakłada:
  • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę
  • utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lataod dnia wypłaty płatności końcowej

! Punktu 2 nie stosuje się w przypadku , gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, z tym, że pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Poziom wsparcia:
– 100% (ryczałt)

Wysokość wsparcia:
– do 50 tys. zł

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w 2 transzach:
I transza obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy (wniosek o płatność składa się w ciągu 1 m-ca od podpisania umowy, wypłata środków niezwłocznie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, po pozytywnym rozpatrzeniu),
II transza obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana po zrealizowaniu operacji.

W jaki sposób można skorzystać ze wsparcia na rozwijanie działalności gospodarczej?

Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 2. operacja zakłada:
  • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy na każde 100 tys. zł przyznanej pomocyw przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę
  • utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lataod dnia wypłaty płatności końcowej
 3. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 4. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi lub w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

! Punktu 2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Poziom wsparcia:
– 70% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia:
– do 300 tys. zł

W jaki sposób można skorzystać ze wsparcia na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi?

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

 1. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 2. operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy.

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach w sprawie PKD jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
 • górnictwo i wydobywanie
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • produkcja metali
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli
 • transport lotniczy i kolejowy
 • gospodarka magazynowa

Jaka jest wysokość wsparcia?

Wysokość wsparcia:
– do 500 tys. zł

Inne operacje, na które przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie ze środków PROW:

 • Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz rozwijania działalności gospodarczej
  Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz rozwijania działalności gospodarczej i spełnia warunki przyznania pomocy w tym zakresie.
 • Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
  Pomoc na operację jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.

 

POZOSTAŁE OPERACJE

 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress