jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

OGŁOSZENIE O NABORZE – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NABÓR 2/2017)

25.04.2017 r.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

 

Nabór nr 2/2017
ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie w refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:od 10-05-2017 do 26-05-2017

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

 

 

Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023.
Cel Ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD
Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 33 punktów.

 

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina – www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 000,00 zł.
Wielkość wsparcia na operację:
– maksymalna kwota wsparcia 300 tys. zł przy założeniu, że na każde 100 tys. zł trzeba utworzyć 1 miejsce pracy.
– intensywność pomocy – do 70 %.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Biznesplan wraz z załącznikiem – Narzędzie Pomocnicze BP v_2z.
 3. Opis operacji.

 

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Informacje dodatkowe.

 

Wszystkie dokumenty składane są w dwóch egzemplarzach, dodatkowo Formularz wniosku oraz Biznes Plan wraz ze wskazanym załącznikiem należy dołączyć w wersji elektronicznej.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 16:00

 

___

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 • Ogłoszenie o naborze Nr 2/2017 (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (docx) – pobierz
 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan – Narzędzie pomocnicze BP v_2z (xlsx) – pobierz
 • Instrukcje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) – pobierz
 • Opis operacji (docx) – pobierz
 • Informacja dodatkowa (docx) – pobierz 
 • Informacja dodatkowa (pdf) – pobierz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (docx) – pobierz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pdf) – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx) – pobierz
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (xlsx) – pobierz
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf) – pobierz
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (pdf) – pobierz
 • Wzór umowy (pdf) – pobierz
 • Załącznik Nr 1 do umowy (pdf) – pobierz
 • Załącznik Nr 2 do umowy (pdf) – pobierz
 • Załącznik Nr 3 do umowy (pdf) – pobierz
 • Załącznik Nr 3a do umowy (pdf) – pobierz
 • Procedura oceny i wyboru operacji (pdf) – pobierz
 • Karta oceny zgodności operacji z LSR (pdf) – pobierz
 • Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru (pdf) – pobierz
 • Karta oceny premiującej dla operacji (pdf) – pobierz
 • Załącznik Nr 2 do wytycznych – Karta oceny zgodności z PROW (pdf) –  pobierz
 • Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (pdf) – pobierz

Comments are closed.

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress