jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

Dokumentacja konkursowa

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru.

Beneficjenci:
Osoby fizyczne oraz osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną (kościoły, stowarzyszenia).

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1.Robót budowlanych.
2.Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych bądź księgowych.
3.Podłączenia do Internetu.
4.Opracowania, druku lub powielenia i dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych,
5.Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu.
6.Zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich.
7.Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń , narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu,
8.Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych bądź sportowych.
9.Wytyczenia bądź oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej,
obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych.
10.Utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej.
11.Tworzenia stron internetowych.
12.Upominków bądź nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów.
13.Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia.
14.Podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń.
15.Noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni.
16.Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji wynosi od 4 500 zł do 25 tys. zł. Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych.


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Beneficjenci
Beneficjentem może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

Zakres pomocy
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2. usług dla ludności;
3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. usług transportowych;
8. usług komunalnych;
9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10. magazynowania lub przechowywania towarów;
11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc nie obejmuje kosztów:
1. Podatku od towarów i usług (VAT).
2. Zakupu rzeczy używanych.

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji PROW 2007-2013} nie może przekroczyć 100 000 zł. Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania 200 000 zł.


„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w efekcie – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjenci
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2. usług dla ludności;
3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. usług transportowych;
8. usług komunalnych;
9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10. magazynowania lub przechowywania towarów;
11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc nie obejmuje kosztów:
Podatku od towarów i usług (VAT), nabycia nieruchomości, zakupu rzeczy używanych.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1) 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy
2) 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy
3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Uwaga: Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania odpowiednio 200 000 zł, 400 000 zł, 600 000 zł.


„Odnowa i rozwój wsi” – działanie ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Beneficjenci
1. gmina
2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (kościoły, stowarzyszenia posiadające status organizacji pożytku publicznego)

Zakres pomocy
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress