ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 zamknięto przyjmowanie wniosków do Naboru nr 4/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej (Premia).

W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 wniosków.

Wnioski będą podlegać ocenie, której dokona Rada LGD „Jurajska Kraina”. O dalszych terminach i wynikach oceny poinformujemy na n/n stronie. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego naboru dostępne są w zakładce (panel boczny) Podejmowanie działalności gospodarczej 2014-2020 > Nabór 4/2018

.

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 zamknięto przyjmowanie wniosków do Naboru nr 3/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 wniosków.

Wnioski będą podlegać ocenie, której dokona Rada LGD „Jurajska Kraina”. O dalszych terminach i wynikach oceny poinformujemy na n/n stronie. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego naboru dostępne są w zakładce (panel boczny) Rozwijanie działalności gospodarczej 2014-2020 > Nabór 3/2018

Kategoria:
.

W związku z ogłoszonymi planowanymi naborami na POWIERZENIE GRANTU, Lokalna Grupa Działania informuje, iż odbędą się spotkania konsultacyjno - informacyjne dotyczące naborów 5-13/2018 w poszczególnych gminach członkowskich:

09/01/2018, godz. 15:00 - gmina Słomniki
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Słomniki)

10/01/2018, godz. 15:00 - gmina Sułoszowa
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sułoszowa)

11/01/2018, godz. 16:00 - gmina Iwanowice
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Iwanowice)

15/01/2018, godz. 15:00 - gmina Skała
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała)

16/01/2018, godz. 17:00 - gmina Jerzmanowice-Przeginia
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia).

Kategoria:
.

W związku z trwającymi naborami: 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej, 4/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 5-13/2018 - Powierzenie grantu, Biuro LGD "Jurajska Kraina" przedstawia uwagi usprawniające złożenie wniosku:

  1. Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać "-"/ "nie dotyczy", a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość "0,00".
  2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
  3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z ogłoszeniem (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej, w przypadku operacji: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej dodatkowo biznesplan i tabele finansowe).
  4. Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
  5. Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku dotyczącej wykazu załączników. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
  6. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Nabór nr 13/2018 – Powierzenie grantów
Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez wydanie monografii

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 22.01.2018 r. do 13.02.2018 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 45 000,00 zł.
Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł.
Intensywność pomocy w formie refundacji do 80%.

.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Nabór nr 12/2018 – Powierzenie grantów
Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez zorganizowanie wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 22.01.2018 r. do 13.02.2018 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 54 000,00 zł.
Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł.
Intensywność pomocy w formie refundacji do 80%.

.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Nabór nr 11/2018 – Powierzenie grantów
Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 22.01.2018 r. do 13.02.2018 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 81 000,00 zł.
Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł.
Intensywność pomocy w formie refundacji do 80%.

.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Nabór nr 10/2018 – Powierzenie grantów
Wykorzystanie potencjału terenu LGD dla rozwoju oraz promocji obszaru poprzez utworzenie lub zmodernizowanie szlaków turystycznych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 22.01.2018 r. do 13.02.2018 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.
Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł.
Intensywność pomocy w formie refundacji do 80%.

.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 9/2018 – Powierzenie grantów
Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie świetlic wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 22.01.2018 r. do 13.02.2018 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 210 000,00 zł.
Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł.
Intensywność pomocy w formie refundacji do 80%.

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

85

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u