ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenie o naborze 2/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej

.

Data ogłoszenia 22-12-2020

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 2/2021 - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie w refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 07-01-2021 do 26-01-2021

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023.

Cel Ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR,
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z programem, tzn. z PROW na lata 2014-2020, w tym z określonymi w ogłoszeniu o naborze warunkami udzielenia wsparcia i formą wsparcia

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 41 punktów.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina – www.jurajskakraina.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 461 836,00 

Forma wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do 70%

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 90 000,00 zł

Uwaga

Dla tego naboru nie mają zastosowania zapisy określone w zakresie VII. Ocena i Wybór Operacji,
 Część VII.1 - Ustalanie kwoty wsparcia lub wysokości premii, punkty VII.7.10 i VII.7.11
Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne). Oznacza to, że dla niniejszego naboru nie przewiduje się obniżenia poziomu wsparcia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 • Biznesplan wraz z załącznikiem – Narzędzie Pomocnicze BP v_3z.
 • Opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Informacje dodatkowe.

Wszystkie dokumenty składane są w dwóch egzemplarzach, dodatkowo Formularz wniosku oraz Biznes Plan wraz ze wskazanym załącznikiem należy dołączyć w wersji elektronicznej.

Dodatkowe informacje

W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz. od 8:00 do 15:00

Uwagi usprawniające złożenie wniosku:

 • Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „-”, a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość „0,00”.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej).
 • Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
 • Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacja o załącznikach”. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

INFORMACJE POMOCNICZE DO NABORU - KLIKNIJ TUTAJ

 

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE NR 2-2020 Rozwój.docx)OGŁOSZENIE NR 2-2020 Rozwój.docx246 kB182 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z.xlsx)WoPP_19.2_I_3z.xlsx280 kB122 Pobieranie
Pobierz plik (WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx)WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx149 kB86 Pobieranie
Pobierz plik (Rozwijanie-opis_operacji.docx)Rozwijanie-opis_operacji.docx245 kB210 Pobieranie
Pobierz plik (RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx)RODO_klauzule_19.2 UMWM.docx42 kB123 Pobieranie
Pobierz plik (BP_I_3z.docx)BP_I_3z.docx104 kB97 Pobieranie
Pobierz plik (BP_inne_3z.xlsx)BP_inne_3z.xlsx28 kB125 Pobieranie
Pobierz plik (formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx)formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx83 kB151 Pobieranie
Pobierz plik (INFORMACJA-DODATKOWA.docx)INFORMACJA-DODATKOWA.docx243 kB132 Pobieranie
Pobierz plik (IPbiznesplan_3z.pdf)IPbiznesplan_3z.pdf1056 kB200 Pobieranie
Pobierz plik (IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017 Instrukcja.pdf)IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017 Instrukcja.pdf1368 kB173 Pobieranie
Pobierz plik (Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a.xlsx)Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a.xlsx173 kB132 Pobieranie
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.docx)OŚWIADCZENIE-DANE-OSOBOWE.docx243 kB119 Pobieranie
Pobierz plik (Procedury - kryteria wyboru ZMIANA.rar)Procedury - kryteria wyboru ZMIANA.rar1815 kB222 Pobieranie
Pobierz plik (inf monitorujaca iprb ipro.rar)inf monitorujaca iprb ipro.rar1090 kB91 Pobieranie
Pobierz plik (umowa_7z.pdf)umowa_7z.pdf866 kB129 Pobieranie
Pobierz plik (umowa_nastepstwo_31.05.2019.pdf)umowa_nastepstwo_31.05.2019.pdf549 kB113 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_1.pdf)Zalacznik_nr_1.pdf208 kB115 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2.pdf)Zalacznik_nr_2.pdf179 kB106 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_umowa_nastepca_31.05.2019.pdf)Zalacznik_nr_2_umowa_nastepca_31.05.2019.pdf180 kB115 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_3.pdf)Zalacznik_nr_3.pdf533 kB99 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_3a.pdf)Zalacznik_nr_3a.pdf655 kB102 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_4__umowa_nastepca_pr_DB_31.05.2019.pdf)Zalacznik_nr_4__umowa_nastepca_pr_DB_31.05.2019.pdf430 kB115 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik_nr_5.pdf)Zalacznik_nr_5.pdf274 kB105 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_IW_4z_20190723.xlsx)WoP_19_2_IW_4z_20190723.xlsx131 kB105 Pobieranie
Pobierz plik (WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530.xlsx)WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530.xlsx43 kB101 Pobieranie
Pobierz plik (IWoP_19_2_I_W_4z_20190530.pdf)IWoP_19_2_I_W_4z_20190530.pdf1451 kB152 Pobieranie
Pobierz plik (Spr_z_real_BP_inne.xlsx)Spr_z_real_BP_inne.xlsx26 kB107 Pobieranie
Pobierz plik (ISpr_z_real_BP_inne.pdf)ISpr_z_real_BP_inne.pdf409 kB121 Pobieranie
Kategoria: